Vedtekter

VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM
§1 FIRMA

Stiftelsens firma er: Stiftelsen «Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum (NNFA)».

§2 GRUNNLAG

Stiftelsen er grunnlagt etter vedtak i stiftelsesmøte den 14. juni 1996, og som senere er godtatt av Gratangen kommune i møte den 21. juni 1996, og av Troms Fylkeskommune i møte den 21. juni 1996.

§3 FORMÅL

Stiftelsens formål er:

 • å bevare en grunnstamme av fartøyer i Nord-Norge som er representative for landsdelens maritime kulturhistorie enten ved at senteret innlemmer båter og fartøyer i sine samlinger eller ved samarbeid med andre.
 • å dokumentere, bevare og vedlikeholde de håndverksmessige tradisjoner knyttet til istandsetting av båter og fartøyer av tre.
 • å dokumentere, bevare og vedlikeholde de håndverksmessige tradisjoner knyttet til istandsetting av bygninger og landfaste kulturminner.
 • å sørge for at tradisjon, kultur og historie knyttet til maritim kulturhistorie i landsdelen bevares gjennom dokumentasjon.
 • å drive oppdragsbasert antikvarisk istandsetting av båter og fartøyer etter riksantikvarens retningslinjer.
 • at formidling og samlinger gjenspeiler landsdelens maritime kulturhistorie.
 • at kultur- og naturhistorie integres i museumsarbeidet.
 • at museet gjennom innsamling, bevaring, formidling og forskning blir er møtested mellom museum og samfunn og at museet blir et kollektivt minne om landsdelens maritime kulturhistorie
  å bevare samlingen av eldre båter innsamlet av Eiliv Bertheussen.
§4 FORRETNINGSKONTOR

Stiftelsens forretningskontor er i Gratangen.

§5 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er kr 400 000,-

§6 STIFTELSENS ORGANER
  a) Stiftelsens organ er styret.
  b) Styret skal ha 7 medlemmer og 6 varamedlemmer. (Pr. idag består styret av 6 styre- og 5 varamedlemmer, da fagrådets oppnevning av styre- og varamedlem ennå ikke har tredt i kraft.)
  c) Styret velges slik:

   a. 1 styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Gratangen kommune
   b. 2 styremedlemmer og ett varamedlem oppnevnes av Troms Fylkeskommune
   c. 1 styremedlem og et varamedlem oppnevnes av Nordland Fylkeskommune
   d. 1 styremedlem og et varamedlem oppnevnes av Finnmark Fylkeskommune
   e. 1 styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Fagrådet ved NNFA
   f. 1 styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av stiftelsens ansatte.

  d) Styret skal ha en funksjonstid på 4 år og følger ellers reglene i Stiftelsesloven § 28.
  e) Styret kan meddele prokura.

§7 DAGLIG LEDER

Styret ansetter faglig og administrativ leder og utarbeider instruks for arbeidsoppgaver og ansvar.

§8 REGNSKAPSFØRSEL, REVISJON OG FORVALTNING
  a) Stiftelsens regnskapsførsel og revisjon skal følge av reglene i gjeldende regnskap- og stiftelseslov.
  b) Revisor velges av styrer, og skal være statsautorisert eller registrert revisor.
§9 ENDRING

Vedtektene kan endres dersom styret med 2/3 flertall bestemmer så. Endring kan bare foretas i overensstemmelse med de vilkår som følger av stiftelsesloven § 46.

§10 OMDANNING OG OPPHØR
  a) Stiftelsen kan omdannes etter reglene i lov om stiftelser, kapittel 6.
  b) Opphører stiftelsen, skal midlene nyttes i overenstemmelse med stiftelsens formål, jfr. vedtektene § 3. De samlinger skal tilfalle det regionmuseum eller den fylkeskommunale museumsenhet som Gratangen kommune tilhører.
§11 OVERDRAGELSES- OG PANTSETTELESFORBUD

De museale samlinger kan ikke overdras eller pantsettes.

§ 12 DIVERSE

Utover bestemmelsene i vedtektene, gjelder reglene i lov om stiftelser av 23.05.08 nr. 11 og de til enhver tid gjeldende forskrifter med hjemmel i loven.

  Vedtatt i stiftelsesmøte 14. juni 1996
  Med endring av 11. november 1996
  Med endring av 11. februar 1997
  Med endring av 16. november 2000 og
  12. desember 2011.