Fellestjenester

Nasjonal Verneplan for Fartøy, 2010-2017Fartøyvernsentrene har fartøyvernkonsulentstillinger finansiert av Riksantikvaren gjennom de såkalte Fellestjenestemidlene. Oppgavene til Fellestjenestene defineres gjennom fartøyvernplaner som utarbeides av Riksantikvaren. Gjeldende plan er «Nasjonal Verneplan for Fartøy, 2010-2017«. Fellestjenestene får også konkrete oppdrag av Riksantikvaren gjennom årlige tildelingsbrev for fellestjenestemidlene. Hovedsakelig utøver fellestjenestene dokumentasjon, rådgivning og utarbeider rapporter, artikler og annet materiell til gavn for fartøyvernet.

En av hovedoppgavene ved fartøyvernsentrene, er å dokumentere restaureringsprosjekter og ulike prosesser ved sentrene. Det er svært viktig å sikre mest mulig informasjon om fartøyet før man går igang med arbeidene, for å være istand til å gjenoppbygge fartøyet til en nærmere definert periode. Videre blir alt utført arbeid dokumentert. Ulike håndverksprosesser beskrives og det kan utarbeides særskilt håndverksdokumentasjon for spesielle arbeidsoperasjoner. Innsamling av teknisk-historisk og sosial-historisk materiale er også viktige deler av dokumentasjonen som utføres ved sentrene. Dokumentasjon er en nødvendig del av alle kulturvernprosjekter. Ved fartøyvernsentrene er det i hovedsak fellestjenestene som utarbeider materialet som publiseres.
En av Fellestjenestens oppgaver er å utføre befaringer i forbindelse med vern av fartøy og når det er behov for restaurering av vernede fartøy. Anmodning om befaring skal klareres med Riksantikvaren. I forbindelse med befaring utføres det en tilstandsvurdering med påfølgende rapport, som kan være et grunnlag for kostnadsoverslag fra verft. Befaringsrapport og kostnadsoverslag er viktig ved søknad om økonomisk støtte til fartøyvernprosjekter. Denne tjenesten er kostnadsfri for fartøyeier dersom befaringen er avklart med Riksantikvaren. Forøvrig kan verkstedavdelingen bistå med tilstandsvurdering etter nærmere avtale og gjeldende takster. Det er viktig å merke seg at en tilstandsvurdering ikke er en fullstendig tilstandskontroll. Det vil som regel være behov for større demonteringer på et fartøy for å danne seg en fullstendig oversikt over eventuellt skadeomfang. Befaring utføres så langt det er kapasitet ved senteret. Det kan lønne seg å planlegge en forespørsel om befaring i god tid før eventuelle søknadsfrister for midler til restaurering.

Ta kontakt med fartøyvernkonsulentene for nærmere informasjon.

Fartøyvernsentrenes oppgave er bla. å gi teknisk og eller antikvarisk rådgivning til eiere av både småbåt og større fartøy, andre verft som utfører restaurering, og ellers øvrige interesserte. Ved henvendelser til fartøyvernkonsulentene vil de prøve å hjelpe direkte eller framskaffe informasjon så langt de kan, og de har et bredt nett av informanter å støtte seg til. Forøvrig produserer konsulentene fagartikler i tidskrifter eller på nett, ulike rapporter, faktaark og andre publikasjoner til nytte for fartøyvernet. Det utarbeides også kurs og bidrag til fagseminarer. Rådgivning utføres også i forbindelse med; søknader og annen kontakt ovenfor fartøyvernforvaltningen, dokumentasjon, forvaltning og vedlikehold av fartøyer. Fartøyvernsentrene har et samarbeidsorgan, Fartøyvernsentrenes Fellesråd, der ulike samarbeidsprosjekter koordineres. Et slikt fellesprosjekt kan være utvikling av «Faktaarkene» som du finner her på sidene.
- nettverk for deler til fartøyvernet -
Delebanken.no er resultat av et samarbeid mellom Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA), Hardanger Fartøyvernsenter (HFS), Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF), Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) og Riksantikvaren (RA). Delebanken.no er et nettbasert annonsetorg hvor alle som vil kan omsette maritimt relaterte gjenstander, formidle maritimt relaterte tjenester etc. – Et nettverk for deler til fartøyvernet. Webtjenesten er gratis i bruk. Nettstedet er utviklet av fellestjenestene ved Nordnorsk Fartøyvernsenter, som også står for den daglige driften.