Nordnorsk Bygningsvernsenter

En avdeling i Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Rådgivning, byggeledelse, opplæring, dokumentasjon

Bakgrunn

Med bakgrunn fra oppdrag innen kulturminneforvaltning av de flytende og landfaste kulturminner ser vi at private eiere, museer, kommuner, fylkeskommuner og departement står ovenfor stor utfordringer innen restaurering og istandsetting av fredete og vernede bygninger. Vi har sett at forvaltingsorganene ofte benytter seg av konsulentfirmaer og personer i egne organisasjoner til å samordne og kvalitetssikre gjennomføringen av restaureringsprosjekter. Vi har også sett at mange oppdrag bærer preg av manglende forståelse av både håndverksutøvelsen og materialvalgene. I tillegg ser vi at det mangler oversikt over hvilke fag som er representert i landsdelen eller Norge for øvrig.

Vi har bred erfaring innen fartøyvern og bygningsvern der vi har utført små og store restaureringsoppdrag siden 1995. Arbeidene har omfattet alt fra veiledning, koordinering, prosjektering, gjennomføring og avsluttende rapport. Dette gjelder også dokumentasjon av både objektet og håndverket. Med den erfaringen vi har ser vi et stort forbedringspotensial innen planlegging, opplæring, dokumentasjon og kvalitetssikring av restaureringsoppdrag. I tillegg ligger det store forbedringspotensialer i forhold til ivaretakelsen av mange truede håndverksfag.

Dette gav oss ideen til å starte et nettverk innen håndverksfag som naturlig er knyttet til istandsetting av fredete og vernede bygninger i Nord-Norge.

Nordnorsk Bygningsvernsenter har som hovedmål å være et rådgivende organ og aktiv utøver innen restaurering av bygninger innenfor kulturminnevernet i Nord-Norge.

Vi ønsker et samarbeid mellom håndverksutøvere, både nye og gamle fag, i hele Nord-Norge. Et nettverk av fagfolk som har samme forståelse for ivaretakelse av antikvariske bygninger og anlegg.

Nordnorsk Bygningsvernsenter – hvem er vi?

Nordnorsk Bygningsvernsenter(NNB) er en avdeling av Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum (NNFA) som er et av tre fartøyvernsenter i Norge. NNFA har opparbeidet seg stor kunnskap innen dokumentasjon og antikvarisk istandsetting av våre flytende kulturminner. NNB ble opprettet i 2007 med bakgrunn i flere henvendelser fra eier av verneverdige eiendommer i området rundt Gratangen. NNB påtok seg et større restaureringsprosjekt i Gratangen, Foldvik Brygger. Erfaringen fra dette prosjektet gjorde at vi så store synergier mellom istandsettingen av flytende- og landfaste kulturminnene.  Gjennom arbeidet med å etablere NNB opplevde vi at behovet for å få en felles forståelse mellom utøverne av gamle- og ny håndverksfag. Dette gjaldt spesielt med tanke på ivaretakelsen av det fysiske kulturminnet når utfordringene gjør at nye materialer og løsninger må tilpasses det gamle. Nøkkelen ligger i kunnskap om antikvarisk istandsetting og materialforståelse.